ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગે અગત્યની જાહેરાત

GSSSB CCE Call Letter 2024

GSSSB CCE Call Letter 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા જાહેરાત ક્રમાંક: ૨૧૨/૨૦૨૩૨૪, ગુજરાત ગૌણ સેવા, વર્ગ-3 (ગ્રુપ-A તથા ગ્રુપ-B) ની પ્રથમ તબક્કાની સંયુક્ત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા અંતર્ગત ઉમેદવારોને તા. ૦૬/૦૪/૨૦૨૪ સુધીમાં કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગે તા. ૩૧/૦૩/૨૦૨૪ના રોજ મંડળની વેબસાઇટ પર જાહેરાત પ્રસિધ્ધ કરવામાં આવેલ છે. GSSSB કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા અંગે અગત્યની … Read more

GSSSB CCE Call Letter 2024, ગુજરાત ગૌણ સેવા જુનિયર ક્લાર્ક કોલ લેટર જાહેર, જુઓ તમારું પરીક્ષા કેન્દ્ર જોવા

GSSSB CCE Call Letter 2024

GSSSB CCE Call Letter 2024 : ગુજરાત ગૌણ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા લેવામાં આવનાર વર્ગ-3 ( ગ્રુપ-A અને ગ્રુપ-B)ની સંયુક્ત પરીક્ષા (Gujarat Subordinate Services Class-III Combined Competitive Examination) માટે MCQ CBRT (Computer Based Recruitment Test) કોલ લેટર જાહેર, આ પરીક્ષા માટે નીચે દર્શાવ્યા મુજબના સમયગાળા દરમ્યાન ઉમેદવારે પોતાના પ્રવેશપત્ર-કમ-હાજરીપત્રક (કોલલેટર/હોલ ટીકીટ) અને તેની સાથેની ઉમેદવારો … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો