રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 29 ઓગસ્ટ 2023

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2023 : RMC ભરતી 2023 , રાજકોટ મહાનગરપાલિકામાં વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી કરવા માટે અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આપોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો