કોન્સ્ટેબલ લોકરક્ષક પ્રશ્નપત્ર 2022 ડાઉનલોડ કરો @ojas.gujarat.gov.in

Lrd પ્રશ્નપત્ર 2022

ojas Lrd પ્રશ્નપત્ર 2022 ગુજરાત, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ લોકરક્ષક પ્રશ્નપત્ર 2022 ડાઉનલોડ કરો: ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પેપર ૨૦૨૨ LRD પ્રશ્નપત્ર 2022 – ગુજરાત પોલીસ પ્રશ્નપત્ર 2022 – ગુજરાત LRB કોન્સ્ટેબલ પ્રશ્નપત્ર 2022: ગુજરાત પોલીસ પ્રશ્નપત્ર 2022 – ગુજરાત LRB લેખિત પ્રશ્નપત્ર 2022 Lrd પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પ્રશ્નપત્ર 2022 , Lrd Question Paper 2022 OJAS ગુજરાત પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પ્રશ્નપત્ર … Read more

વનરક્ષક પ્રશ્નપત્ર 2022 ગુજરાત

વનરક્ષક પ્રશ્નપત્ર 2022

વનરક્ષક પ્રશ્નપત્ર 2022 ગુજરાત – વન રક્ષક પેપર ૨૦૨૨ ગુજરાત : ગુજરાત ફોરેસ્ટ ગાર્ડ પેપર 2022 PDF ડાઉનલોડ કરો વનરક્ષક પ્રશ્નપત્ર 2022 ગુજરાત સંસ્થા નુ નામ: ગુજરાત વન વિભાગ (ગુજરાત ફોરેસ્ટ ડીપાર્ટમેન્ટ/ ગુજરાત વન વિભાગ) ભરતી જાહેરાત નંબર: ફોરેસ્ટ/201819/1 ખાલી જગ્યાઓની કુલ સંખ્યા: 334 જગ્યાઓ ખાલી જગ્યાનું નામ: ફોરેસ્ટ ગાર્ડ  (વન રક્ષક/વન રક્ષક) લેખ શ્રેણી: પરીક્ષા પેપર … Read more

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ નાયબ વિભાગ દ્વારા અધિકારી/નાયબ મામલતદાર વર્ગ-3 મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર

GPSC Police Inspector Main Exam Question Paper 2020

ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC)  એ જાહેરાત માટેની મુખ્ય લેખિત પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર પ્રકાશિત કર્યું. નંબર 27/2020-21, નાયબ વિભાગ અધિકારી/નાયબ મામલતદાર, વર્ગ-3. તમે નીચેની લિંક દ્વારા GSPC નાયબ મામલતદાર / DySO પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર જોઈ અથવા ડાઉનલોડ કરી શકો છો. GPSC દ્વારા ગયા વર્ષે એકાઉન્ટ્સ ઓફિસરની ભરતી પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી. તમે નીચેની લિંક પર સત્તાવાર સૂચના અને અન્ય માહિતી જોઈ શકો … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો