જુનિયર ક્લાર્ક સિલેબસ 2022 | gpssb junior clerk syllabus

જુનિયર ક્લાર્ક સિલેબસ 2022

જુનિયર ક્લાર્ક સિલેબસ 2022 : ગુજરાત જુનિયર ક્લાર્ક ભરતી જેમાં ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ (GPSSB) ગાંધીનગર દ્વારા જુનિયર ક્લાર્ક ની ખાલી જગ્યા પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલ છે. આ પોસ્ટ માં એકાઉન્ટ ક્લાર્ક અભ્યાસક્રમ 2022 જોસુ જુનિયર ક્લાર્ક સિલેબસ pdf ( જુનિયર ક્લાર્ક Syllabus ) અને જુનિયર ક્લાર્ક પગાર વિશે માહિતી આપેલ છે . જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ 2022 ની માહિતી … Read more

મુખ્ય સેવિકા સિલેબસ 2022 | gpssb mukhya sevika syllabus Gujarat 2022

મુખ્ય સેવિકા સિલેબસ 2022

મુખ્ય સેવિકા સિલેબસ 2022 : ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી બોર્ડ (GPSSB) ગાંધીનગરે મુખ્ય સેવિકાની ખાલી જગ્યા માટે ભરતી બહાર પાડી છે. આ પોસ્ટ માં મુખ્ય સેવિકા અભ્યાસક્રમ 2022 મુખ્ય સેવિકા લાયકાત જોસુ . મુખ્ય સેવિકા સિલેબસ pdf (  મુખ્ય સેવિકા Syllabus ) અને મુખ્ય સેવિકા પગાર વિશે માહિતી આપેલ છે.  મુખ્ય સેવિકા પરીક્ષા તારીખ 2022 ની માહિતી માટે GPSSB … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો