પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કોલ લેટર 2022 @ojas.gujarat.gov.in

પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કોલ લેટર 2022

Lrd પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કોલ લેટર 2022 , ગુજરાત પોલીસ વિભાગ લોકરક્ષક ભરતી બોર્ડ દ્વારા રાજ્યમાં સશસ્ત્ર અને નિઃશસ્ત્ર પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલની ભરતી કરી રહ્યું છે. વિભાગ લેખિત કસોટી અને શારીરિક કસોટીના આધારે ઉમેદવારોની પસંદગી કરશે. ગુજરાત પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલની જગ્યાઓ માટેની લેખિત પરીક્ષામાં બેસવા માટે પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારો અધિકૃત વેબ પોર્ટલ.ojas.gujarat.gov.in, Lrd પોલીસ કોન્સ્ટેબલ કૉલ લેટર 2022 … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો