ધોરણ 10 રીઝલ્ટ 2024, અહીંયા થી ચેક કરો તમારું પરિણામ @gseb.org

ધોરણ 10 રીઝલ્ટ 2024

ધોરણ 10 રીઝલ્ટ 2024 : ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ, ગાંધીનગરની અખબારી યાદી જણાવે છે કે માર્ચ-૨૦૨૪ માં યોજાયેલ ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા ધોરણ-૧૦ બોર્ડ પરીક્ષા પરિણામ ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડની વેબસાઇટ www.gseb.org પર તારીખ: ૧૧/૦૫/૨૦૨૪ ના રોજ સવારના ૦૯:૦૦ કલાકે જાહેર કરવામાં આવશે. ધોરણ 10 રીઝલ્ટ 2024 વિદ્યાર્થીઓ તેઓનું … Read more

WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો