Connect with us

Trending

આરોગ્ય શાખા ભરૂચ દ્વારા ભરતી

Published

on

જિલ્લા પંચાયત ભરૂચ દ્વારા ભરતી

આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પંચાયત – ભરૂચ કોવિડ-૧૯ની ESIC હોસ્પિટલ માટે કરારના ધોરણે તથા આઉટસોર્સથી નીચે મુજબની નિમણૂંક કરવાની થાય છે. લાયકાત ધરાવતાં ઉમેદવારોએ અરજી તથા લાયકાતના પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણિત નકલો covid19,[email protected] ના ઇમેલ પર મોકલવાની રહેશે. જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયેથી જગ્યા ભરાય નહી ત્યાં સુધી અરજી સ્વીકારવામાં આવશે.

 ઉપરોક્ત પોસ્ટના પગાર એન.એચ.એમ. તથા સરકારશ્રીના ધારાધોરણઅનુસાર ચૂકવવામાં આવશે.
• અનુક્રમ નં. ૧ થી ૮ ની નિમણુંક એન.એચ.એમ. અંતર્ગત ભરવામાં આવશે.
• અનુક્રમ નં. ૯ થી 10 ની નિમણૂંક આઉટસોસિંગ એજન્સી દ્વારા ભરવામાં આવશે

➡️ વધુ માહિતી માટે :

ઓફિસિઅલ  નોટિફિકેશન : ક્લિક કરો 

આરોગ્ય શાખા, જિલ્લા પંચાયત ભરૂચ (માહિતી – ભરૂચ – ૧૨ – ૨૦૨૧-૨૨)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

SPONSORED ADS 1

Follow Us Twitter @SarkariMahiti

Recent Posts

Sponsored Ads 2

Trending