google news

ICPS નર્મદા ભરતી 2022, વાંચો ઓફિશ્યિલ નોટિફિકેશન

ICPS નર્મદા ભરતી 2022 : સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના નર્મદા દ્વારા વિવિધ પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2022 : સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ ગુજરાત રાજ્ય ગાંધીનગર દ્વારા અમલમાં મુકવામાં આવેલ ભારત સરકારની સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના (ICPS)  એ તાજેતરમાં મદદનીશ કમ ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર માટે અરજી આમંત્રિત કરી છે. ) અને અન્ય ભરતી 2022 , લાયક ઉમેદવારો જાહેરાતની તારીખથી 10 દિવસની અંદર અરજી કરે છે.

ICPS નર્મદા ભરતી 2022

સંસ્થા નુ નામસંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના (ICPS) નર્મદા
પોસ્ટનું નામપ્રોટેક્શન ઓફિસર બિન સંસ્થાકિય સંભાળ
સામાજીક કાર્યકર
ડેટા એનાલીસ્ટ
આઉટ રીચ વર્કર
નોકરી સ્થળનર્મદા
છેલ્લી તારીખ 11/09/2022
એપ્લિકેશન મોડRPAD / સ્પીડ પોસ્ટ

આ પણ વાંચો- મફત પ્લોટ યોજના 2022 , માહિતી અને ફોર્મ માટે અહીં ક્લિક કરો

સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના નર્મદા ભરતી 2022 પોસ્ટ વિગતો

 • પ્રોટેક્શન ઓફિસર બિન સંસ્થાકિય સંભાળ
 • સામાજીક કાર્યકર
 • ડેટા એનાલીસ્ટ
 • આઉટ રીચ વર્કર

શૈક્ષણિક લાયકાત:

 • પ્રોટેક્શન ઓફિસર બિન સંસ્થાકિય સંભાળ
  • MRM/MISW/MRS/મનોવિજ્ઞાન સમાજશાસ્ત્ર સાથે અનુસ્નાતક લઘુત્તમ ૫૫% સાથે ઉત્તીર્ણ તથા શૈક્ષણિક લાયકાતને અનુરૂપ લઘુત્તમ ત્રણ વર્ષનો ડેવલોપમેન્ટ સેક્ટર અથવા બાળ સુરક્ષા / અધિકાર અંગેનો અનુભવ
 • સામાજીક કાર્યકર
  • MRM/MISW/MRS/મનોવિજ્ઞાન/સમાજશાસ્ત્ર સાથે અનુસ્નાતક લઘુત્તમ ૫૦% સાથે ઉત્તીર્ણ તથા શૈક્ષણિક લાયકાતને અનુરૂપ લઘુત્તમ ૦૨ વર્ષનો અનુભવ
 • ડેટા એનાલીસ્ટ
  • કોઇ પણ વિધ્યાશાખામાં સ્નાતક અથવા કોમ્પ્યુટરની ડિગ્રી/ ડિપ્લોમા ૫૦% સાથે ઉત્તીર્ણ, M.S. OFFICE. ઇન્ટરનેટ અને માહિતી વિષ્લેશણ ક્ષેત્રે બે વર્ષનો અનુભવ.
 • આઉટ રીચ વર્કર
  • BRS/BSW/મનોવિજ્ઞાન/ સમાજશાસ્ત્ર સાથે સ્નાતક લઘુત્તમ ૫૦% સાથે ઉત્તીર્ણ, સરકારી પ્રોજેક્ટ કે સ્વૈચ્છિક સંસ્થામાં અભ્યાસને અનુરૂપ લઘુત્તમ એક વર્ષનો અનુભવ.

કેવી રીતે અરજી કરવી

 • લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરની વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેઓ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર, અને રજિસ્ટર એડી / સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા એક નકલ મોકલી શકે છે. અરજી સાથેના તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો.

તમારી અરજીનું સરનામું મોકલો:

 • જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, રૂમ નં. ૦૬, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર કેન્ટીન સામે, જિલ્લા સેવા સદન, રાજપીપળા, જી- નર્મદા – ૩૯૩૧૪૫

મહત્વપૂર્ણ નોંધ: અરજી કરતા પહેલા કૃપા કરીને ઇચ્છનીય લાયકાત, અનુભવ, ઉંમરમાં છૂટછાટ, જોબ પ્રોફાઇલ અથવા અન્ય નિયમો અને શરતો માટે અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

 • (૧) ઉમેદવારોએ પોસ્ટ કવર તથા અરજી પત્રક પર જે પોસ્ટ માટે અરજી કરી હોય તેનો જાહેરાતમાં દર્શાવેલ અનુક્રમ તથા જગ્યાનું નામ અવશ્ય લખવું.
 • (૨) લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોએ સ્વલીખીત અરજી પત્રક જરૂરી શૈક્ષણીક લાયકાત અને અનુભવના પ્રમાણપત્રોની પ્રમાણીત નકલ સાથે રજીસ્ટર એ.ડી., સ્પીડ પોસ્ટ અથવા, કુરીયર મારફતે જિલ્લા બાળ સુરક્ષા એકમ, રૂમ નં. ૦૬, ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર કેન્ટીન સામે, જિલ્લા સેવા સદન, રાજપીપળા, જી- નર્મદા – ૩૯૩૧૪૫ ખાતે જાહેરાત પ્રસિધ્ધ થયાના દિવસથી દિન -૧૦ માં (જાહેર રજા સાથે) મોકલી આપવાની રહેશે ત્યાર બાદ મળેલ અરજી ધ્યાને લેવામાં આવશે નહી.
 • (૩) દરેક જગ્યા માટે કોમ્પ્યુટરની બેઝિક જાણકારી અંગેનું CCCનું પ્રમાણપત્ર ફરજીયાત જોડવાનું રહેશે.
 • (૪) ઉપરોક્ત ભરતી સંબંધિત વિગત માટે કચેરીએ કચેરીએ રૂબરૂ ટેલિફોનિક સંપર્ક કરવો નહી.
 • (૫) દરેક જગ્યાઓ માટેનો અનુભવ દર્શાવેલ શૈક્ષણિક લાયકાત બાદનો જ માન્ય ગણવામાં આવશે.
 • (૬) જાહેરાતમાં આપેલ તમામ જગ્યાઓ વિશેની માહિતી સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજનાની માર્ગદર્શીકામાં થતા તમામ ફેરફારને બંધનકર્તા રહેશે. જાહેરાત આપ્યા બાદ જગ્યાઓમાં સંભવિત જગ્યાઓ ખાલી પડતાં વધારો કરવાની તમામ સત્તા જિલ્લા કક્ષાની પસંદગી સમિતી, નર્મદાની રહેશે.
 • (૭) દરેક ઉમેદવારે કોઇપણ એક જ જગ્યા માટે અરજી કરવાની રહેશે.
 • (૮) આ જાહેરાત સંબંધિત ભરતી પ્રક્રિયા પુર્ણ કરવી કે રદ કરવી તે અંગેનો અબાધિત અધિકાર જિલ્લા કક્ષાની પસંદગી સમિતી, નર્મદાનો રહેશે.
 • (૯) જાહેરાતમાં દર્શાવેલ જગ્યાઓની ભરતી ઇન્ટરવ્યું સંબંધિ કોઇ પ્રકારની માહિતી આપવાપાત્ર રહેશે નહી.
 • (૧૦) મળેલ અરજીઓ પૈકી લાયકાત, અનુભવ વગેરેને ધ્યાને રાખીને સ્ક્રુટીની કરવામાં આવશે, જેના આધારે ઉપલબ્ધ જગ્યાના બે થી ત્રણ ઘણી યાદી બનાવી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
 • (૧૧) ત્યાર બાદ યોગ્ય ઉમેદવારને પસંદગી માટે ઇન્ટરવ્યુ માટે જાણ કરવામાં આવશે.
 • (૧૨) આ મુલાકાત / ઇન્ટરવ્યુમાં કોઇ પણ જાતના ભથ્થા કે રકમ ચુકવવામાં આવશે નહી.

ICPS નર્મદા જોબ 2022

 • છેલ્લી તારીખ: જાહેરાતની તારીખથી 1015 દિવસની અંદર. પ્રકાશિત.
છેલ્લી તારીખ11/09/2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક: 

ઓફિસિયલ જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓઅહીં ક્લિક કરો

FAQ – વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

સંકલિત બાળ સુરક્ષા યોજના નર્મદા વિવિધ પોસ્ટ્સ માટે ભરતી 2022 ની છેલ્લી તારીખ શું છે?

છેલ્લી તારીખ 11 સપ્ટેમ્બર 2022 છે

ICPS નર્મદા ભરતીની કેવી રીતે અરજી કરવી

ICPS નર્મદા લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરની વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેઓ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર, અને રજિસ્ટર એડી / સ્પીડ પોસ્ટ દ્વારા એક નકલ મોકલી શકે છે.

ICPS નર્મદા ભરતી 2022
ICPS નર્મદા ભરતી 2022

લેખન સંપાદન : માહિતી એપ ટીમ ( ગુજરાતનું અગ્રેસર એજ્યુકેશન અને ઇન્ફોર્મેશન પોર્ટલ ) [તમે આ લેખ MahitiApp.In ના માધ્યમ થી વાંચી રહ્યા છો,’આ લેખમાં સમાવિષ્ટ કોઈપણ માહિતી / સામગ્રી / ગણતરીની ચોકસાઈ અથવા વિશ્વસનીયતાની બાંહેધરી નથી. આ માહિતી તમને વિવિધ માધ્યમો એકત્રિત કરીને તમને મોકલવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ ફક્ત માહિતી પહોંચાડવાનો છે, કોઈ પણ ધર્મ કે સમુદાય ની લાગણીને ઠેસ પોહ્ચાડવાનો નથી.]

આ લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે. SarkariMahiti@gmail.com

જાણવા જેવું, અજબ-ગજબ, હેલ્થ, રાશિ ભવિષ્ય, રસોઈ, ટેકનોલોજી, હાલના બનાવ, મજેદાર જોક્સ, બોલીવુડ, દેશ-વિદેશ, બ્યુટી ટીપ્સ વગેરેની માહિતી માટે માહિતીએપ ને ડાઉનલોડ કરી અમારી સાથે જોડાયેલા રહો.

અમે આવી જ રસપ્રદ અને ઉપયોગી માહિતી અને તમારા માટે લાવતા રહીશું. આ આર્ટિકલ વાંચવા બદલ આપનો આભાર.

માહિતી ગમી હોય તો તમારા મિત્રો સાથે જરૂર શેર કરજો,શેર કરવા માટે ઉપર બટન આપેલા છે

About Author : Diksha Patel
Contact Email : SarkariMahiti@gmail.com
Notice :
અમારા લેખનું લખાણ કોપી કરતા પહેલા અમારી લેખિત મંજુરી લેવી જરૂરી છે.

Hello Readers, MahitiApp .in is a private website and don’t represent any government entity, organizations or department. Whatever information we shared here is gathered from various Gujarat government’s official website and news papers and other websites. We also cross verify the job when we post any job but do always cross verify the job vacancy by yourself to prevent fraudulent happening in the name of job.
WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો